• Stort utbud
  • Bra priser
  • 1-5 dagars leveranstid
Varukorg 0
Varukorg 0

Personuppgiftspolicy

–––––––

Vi på Flagstore Sweden värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information i vår webshop flagstore.se. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och det är därför viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster. Du kan alltid kontakta oss på info@flagstore.se om du har några frågor.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN OM DIG?
Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du genomför ett köp eller kontaktar oss. Här nedanför hittar du mer information om vilka uppgifter vi samlar in och varför.

VARFÖR BEHÖVER VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?
För att du ska kunna genomföra köp på Flagstore.se
Vi behöver information om dig för att du ska kunna genomföra köp på Flagstore.se . De personuppgifter vi behöver är:

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
Uppgifter om ditt köp (t.ex. produktinformation och betalningsinformation)
Informationen behövs för att vi ska kunna fullgöra avtalet om köp med dig.

För att kunna hantera dina kundtjänstärenden
Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig när du kontaktar vår kundtjänst. De personuppgifter som kan komma att behandlas för vår kundtjänst är:

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
Köphistorik
Kundtjänsthistorik
Övrig information som kan dokumenteras i samband med att du kontaktar kundtjänst
Informationen behövs för att tillgodose ditt och Flagstores berättigade intresse av att kunna hantera dina frågor och/eller eventuella klagomål på de produkter som du har köpt i vår webshop.

För att skicka nyhetsbrev och erbjudanden
Vi behöver dina personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev, erbjudanden, varuprover och liknande till dig via mail och post. De personuppgifter som behandlas för att vi ska kunna göra det är:

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
Köphistorik
Användarbeteende (t.ex. klick- och besökshistorik)
Informationen behövs för att kunna tillgodose ditt och Flagstores berättigade intresse av att kunna kontakta dig och marknadsföra våra tjänster och nyheter samt ge dig erbjudanden, varuprover och liknande i vår webshop.

För att kunna fullgöra Flagstore Swedens rättsliga förpliktelser
Vi behöver dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet). De personuppgifter vi behöver är:

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
Köphistorik
Kundtjänsthistorik
Personuppgifterna behövs enligt lag där vi har en rättslig förpliktelse.

För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot Flagstore Sweden
Vi behöver dina personuppgifter för att kunna förhindra och utreda eventuella bedrägerier, trakasserier eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller Flagstore Swedens Allmänna villkor för Flagstore.se. De personuppgifter vi behöver är:

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
Köphistorik
Kundtjänsthistorik
Användarbeteende (t.ex. klick- och besökshistorik)
Personuppgifterna behövs för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse (om sådan finns) eller för att tillgodose Flagstore's berättigade intresse av att kunna förhindra missbruk av våra tjänster eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

För att kunna hantera anmälningar om intrång i immateriella rättigheter
Om du gör en anmälan till oss att du misstänker att någon gör intrång i dina immateriella rättigheter kommer dina personuppgifter behöva behandlas för att vi ska kunna utreda frågan. De personuppgifter som kan behandlas inom ramen för handläggningen av ett sådant ärende är:

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
Personnummer (om du har enskild firma)
Eventuella övriga personuppgifter som framgår av din anmälan
Personuppgifterna behövs för att tillgodose ditt och Flagstore's berättigade intresse av att hantera anmälan om intrång i immateriella rättigheter.

MED VILKA DELAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?
Personuppgiftsbiträden
För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med bl.a. logistik, betallösningar, marknadsföring och IT-tjänster.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi har avtal med alla personuppgiftsbiträden och de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Andra personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra som är självständigt personuppgiftsansvariga, t.ex. statliga myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. När dina personuppgifter delas med andra som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller deras integritetspolicy och personuppgiftshantering.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Våra personuppgiftsbiträden finns i olika delar av världen. Därför kan dina personuppgifter komma att behandlas både inom och utanför EU/EES. Oavsett var dina uppgifter behandlas ser vi dock till att skydda din personliga information med alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

VAD ÄR COOKIES OCH HUR ANVÄNDER VI DET?
Flagstore Sweden använder sig av cookies, eller kakor på svenska, som är korta textfiler som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare när du besöker flagstore.se eller flaggor.se

VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER?
Rätt till rättelse och registerutdrag
Flagstore Sweden kommer att göra vad som krävs enligt lag för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter. Du har också rätt att begära att få ut ett registerutdrag över dina personuppgifter som vi behandlar.

Rätt att motsätta dig behandling
Om behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än Flagstore's intresse av att behandla dina personuppgifter har du rätt att, med hänvisning till din specifika situation, motsätta dig behandlingen genom att kontakta Flagstore. Om du motsätter dig behandlingen måste Flagstore visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla personuppgifterna.

Rätt till radering
Under vissa förutsättningar, t.ex. när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter.

Rätt till behandlingsbegränsning
Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under tiden Flagstore utreder om du har rätt till radering.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse från Flagstore att dina personuppgifter behandlas av företaget och i så fall få tillgång till personuppgifterna och följande information:

behandlingens ändamål,
de kategorier av personuppgifter som behandlas,
mottagare av personuppgifter (särskilt om de är belägna utanför EU/EES),
den tid som personuppgifterna behandlas,
information om de rättigheter som återges i denna integritetspolicy,
information om källan som personuppgifterna kommer ifrån, samt
om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.
Om du gör begäran elektroniskt har du även rätt att få en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format. Flagstore har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en (1) kopia av dina personuppgifter per år.

Rätt till dataportabilitet
När behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ditt samtycke eller för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt maskinläsbart format.

Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

Klagomål till tillsynsmyndighet
Du får gärna kontakta oss på Flagstore Sweden med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att framföra klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN?
Flagstore Sweden AB, org. nr. 556760-4490 är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till oss på info@flagstore.se